Salgs & Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Larsen a/s, CVR DK 25 16 09 24

Følgende salgsbetingelser og vilkår gælder, medmindre andet skriftlig er aftalt med Larsen a/s.

 Købers egne købs- og leveringsvilkår medfører ingen forpligtigelser for Larsen a/s, medmindre Larsen a/s skriftligt har accepteret dem.

Alle vores tilbud er uforpligtende og afgives med forbehold af ret til ændringer i pris og mængde. Sælger er berettiget til at ændre aftalte priser i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told- og afgiftssatser, forsikringssatser eller forhold i øvrigt uden for sælgers kontrol. Vi forbeholder os ret til mellemsalg.

Alle vores priser er eks. moms samt udgift til udstedelse af evt. plante- og sundhedscertifikat, samt enhver form for udførselsdokumenter.
Betalingsbetingelser er netto kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Hvis betaling er overskredet i henhold til faktura betingelser, er vi berettiget til at tilskrive renter med 2 % pr. måned og pålægge et gebyr for evt. rykning mv. på DKK 100,00 pr. rykker.
Alle leverede varer forbliver vor ejendom indtil køber har opfyldt sine forpligtigelser. Købers forsinkede betaling berettiger os til at annullere bekræftede ordrer.
Med mindre andet er anført, er vore priser ab fabrik, Søllinge, Danmark
 
Ved køb for under DKK 500,00 per ordre, opkræves et faktureringsgebyr på DKK 150,00.
De i tilbud og aftaler anførte priser anses at omfatte sælgerens standardemballage. Paller faktureres særskilt. Ejendomsretten til de pågældende paller tilhører Larsen a/s.

Vi kan ikke garantere, at leverede varer svarer nøjagtigt til beskrivelser eller vareprøver, ligesom illustrationer i kataloger skal betragtes som vejledende.
Vi tager forbehold for udsolgte artikler samt mis avl på afgrøderne.

Al oparbejdning af juletræer sker i henhold til det enhver tid gældende sorteringsreglement.*)
*)Fældning af træer, netning, palletering og læsning.
Vi er kun forpligtet af ordrer, vi har bekræftet skriftligt. Skriftligt bekræftede ordrer er bindende for køber og kan kun ændres, såfremt vi skriftligt har accepteret ændringen.

Forinden bekræftelse af større ordrer, forbeholder vi os ret til fra køber at få stillet betalingsgaranti af købers pengeinstitut.

Al levering sker under forudsætning af vellykket kultur/opdyrkning og med forbehold for Force Majeure, herunder ufremkommeligt føre, almindelig vareknaphed, arbejdskonflikter, brand, forsinkelse eller mangler ved leverancer fra underleverandører, krig, valutarestriktioner eller mangel på transportmidler og vi er uden ansvar for ethvert økonomisk krav fra køber. Sådanne forhold berettiger ikke køber til at annullere afgivne ordrer.

Såfremt der foreligger Force Majeure, er vi berettiget til at udsætte vore forpligtigelser eller annullere en indgået aftale, uden at køber kan kræve erstatning. Risiko for varen overgår fuldt ud til køber ved levering.

Levering anses at have fundet sted, når varen er overdraget til køber på det aftalte leveringssted.

Er varen solgt til afhentning af køber selv, anses levering at have fundet sted, når varen på det aftalte leveringstidspunkt er stillet til disposition for køber.
Larsen a/s forestår læsning af juletræer. Efter læsning henligger juletræerne for Købers regning og risiko.

Købte varer tilstræbes leveret til aftalt tidspunkt. Køber er ikke berettiget til at opsige aftale vedrørende køb af varer, med mindre levering er forsinket med mere end 1 uge, eller køber ved aftalens indgåelse skriftligt har præciseret at levering senest skal ske en bestemt dato.

Befragter skal gøres ansvarlig hvis der sker skade på varerne under transporten samt/ eller for fejllevering af disse.

Eventuelle reklamationer skal afgives skriftligt og ved billeddokumentation senest 48 timer efter levering. Efter denne periode anses varerne at være godkendt af modtager. Varerne må kun returneres hvis vi skriftligt har meddelt accept herpå.

Køber er forpligtet til forsvarlig opbevaring af reklamerede varer, indtil vi har fået fremvist varerne, og reklamationen er afgjort.

Vor erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede varebeløb, og vi hæfter således ikke for nogen følgevirkninger af berettiget reklamation.

Uoverensstemmelse vedrørende leverede varer og betalinger afgøres efter dansk ret ved sælgerens værneting, eller efter sælgerens valg ved Sø- og Handelsretten i København, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1/7 2012, og afløser alle tidligere gældende salgs- og leveringsbetingelser. Ved købers accept af tilbud bekræftes samtidig nærværende betingelsers gyldighed for handelen.

 

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. 

 

 

Sdr. Højrupvejen 130, Søllinge, 5750 Ringe   Tlf: +45 6598 2223  Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.